Category: Education

ทริคเรียนคณิตให้เข้าใจทริคเรียนคณิตให้เข้าใจ

0 Comments

แค่ได้ยินคำว่าวิชาคณิต น้องๆ หลายคนก็อยากหอบหนังสือกลับบ้าน เพราะเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก อีกทั้งมีแต่ตัวเลขรวมถึ งสูตรต่างๆ มากมาย ทำให้หลายคนเกิดความท้อแท้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทำไมมันยากอะไรขนาดนี้ จนทำให้หายๆ คนเกลียดวิชานี้ไปเลย ส่งผลให้เกรดที่ออกมาก็แย่ตามไปด้วย แต่ความจริงแล้ววิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหรือวิชาน่าเบื่ออย่างที่คิด โดยวิชาคณิตศาสตร์นั้นถือเป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปยังการเรียนอีกหลากหลาย วิชาคณิตศาสตร์จึงถือว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญในการเรียน ดังนั้นเราจึงควรเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สนุก วันนี้จึงนำเอาทริคการเรียนคณิตให้เข้าใจ เพื่อเป็นตัวช่วยให้เรียนได้เข้าใจ  เปิดใจ น้องๆ[...]


ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบโอเปอแรนท์ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบโอเปอแรนท์

0 Comments

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบโอเปอแรนท์ (Operant Conditioning Theory) หรือ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ ซึ่งมี สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เป็นเจ้าของทฤษฎีสกินเนอร์ได้ทดลองการวางเงื่อนไขแบบโอเปอแรนท์กับหนูและนกในห้องทดลอง จนกระทั้งได้หลักการต่าง ๆ มาเป็นแนวทางการศึกษาการเรียนรู้ของมนุษย์สกินเนอร์มีแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เพราะทฤษฎีนี้ต้องการเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและการลงโทษ โดยพัฒนาจากทฤษฎีของ พาฟลอฟ และธอร์นไดค์[...]


ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้

0 Comments

ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory) การเรียนรู้คือกระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนนำเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้เช่น ความเป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข[...]